โครงการที่สมบูรณ์
อาคารโรงพยาบาลเจ้าพระยา
อาคารศูนย์สัตว์ทดลองและอาคารวิจัยฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ พระเจ้าเกล้าธนบุรี บางขุนเทีย
อาคาร ศูนย์กลางทำความสะอาด ศูนย์ซักฟอก ร.พ จุฬา สภากาชาดไทย
หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาคาร ปปช.แห่งใหม่ ระยะที่ 2
หอสมุดแห่งชาติ (ท่าวาสุกรี)
งานต่อเติมอาคาร ภปร รพ.จุฬาภรณ์
อาคารโครงการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)