โครงการปัจจุบัน
อาคารบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
โครงการ จัดตั้งศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ด้วยอนุภาคโปรตรอน ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
อาคารสถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม สำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
โรงพยาบาลพระรามเก้า (อาคารใหม่)
เออร์บาโน่ ราชวิถี
โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก และที่จอดรถใต้ดิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานครฯ
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ความก้าวหน้า ทางวิชาการ
โครงการ ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
โครงการ ก่อสร้างและปรับปรุง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ดินแดง)