Complete Project

อาคารโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
สถานที่ก่อสร้าง : อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี
เจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กลับไปสู่หน้าโครงการที่สมบูรณ์