Complete Project

โครงการ ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เจ้าของโครงการ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กลับไปสู่หน้าโครงการที่สมบูรณ์