Complete Project

ปรับปรุงอาคารนวมินทราชินีและอาคารคัคณางค์ ระยะที่ 1
สถานที่ก่อสร้าง : สภากาชาดไทย แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของโครงการ : สภากาชาดไทย
กลับไปสู่หน้าโครงการที่สมบูรณ์