Current Project

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติ
สถานที่ก่อสร้าง : คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ : คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
กลับไปสู่หน้าโครงการปัจจุบัน