Current Project

อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี
สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพญาไท พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลราชวิถี
กลับไปสู่หน้าโครงการปัจจุบัน