Current Project

โครงการปรับปรุงอาคาร อาคารมูลนิธิสถาบันร่วมผลิตแพทย์
สถานที่ก่อสร้าง : ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ : สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
กลับไปสู่หน้าโครงการปัจจุบัน