Current Project

โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
สถานที่ก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ : มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์
กลับไปสู่หน้าโครงการปัจจุบัน