Current Project

โครงการปรับปรุง BBL@MDCU
สถานที่ก่อสร้าง : อาคารเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลับไปสู่หน้าโครงการปัจจุบัน